Support
จักราชทัวร์
087-097-3200,086-393-5400
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 เงื่อนไขในการเช่ารถตู้

ระยะเวลาของการเช่ารถ

 • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดของการเดินทางให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • วันที่เริ่มเดินทางไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามให้นับเป็น 1 วันทำงาน
 • เวลาการให้บริการเช่ารถไป-กลับ ในวันเดียวคือ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ถ้าเกินกว่าเวลานี้ ผู้ใช้บริการต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 100.00 บาท
 • เวลาที่ใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 16 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลานัดหมาย ผู้ใช้บริการต้องให้พนักงานขับรถพักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้บริการเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่า 20.00 น. ผู้ใช้บริการต้องจ่ายชดเชย ค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 100.00 บาท แต่ถ้ากลับเกิน 24.00 น. ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าน้ำมันรถ-ทางด่วน-ทางพิเศษ และค่าจอดรถ

 • ในวันเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมัน/ก๊าซ NGV เต็มถังก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่นัดหมาย (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้)
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันในระหว่างการเดินทางและเติมน้ำมันเต็มถังคืน เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าทางด่วน-ทางด่วนพิเศษและค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ

การวางเงินมัดจำ

 • เพื่อให้การจองรถสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการเดินทาง ในวงเงิน 500.00 บาท ต่อการใช้บริการ 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้
  - ชื่อบัญชี นายปัญญา  ไทยภักดี
  - ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีออมทรัพย์
  - เลขบัญชี 051-261-7957
 • ในกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทางเราทราบไม่น้อยกว่า 4 วัน ก่อนการเดินทาง ทางเรายินดีคืนเงินในอัตราร้อยละ 90 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ชำระเงินไว้แล้ว

จำนวนสินค้า: 1   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 19/05/2011
รายละเอียด: ต้อม 084-301-2714 ตุ้ม 086-393-5400
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1
 
 
 
 

Categories: 1   Page: 1/1

1

TOYOTA COMUTER NGV

ชื่อหมวดหมู่สินค้า

TOYOTA COMUTER NGV

รายละเอียด

VIP 15 ที่นั่ง และ VIP 9 ที่นั่ง 

จำนวนสินค้า

0

เข้าดู

3058

เพิ่มเมื่อ

19/05/2011

1

 

รถตู้โดยสารโคราช  รับส่งพัสดุโดยรถตู้ ทางเลือกสำหรับผูู้ใช้บริการรถตู้  เส้นทางสายมิตรภาพเดินทางสู่ประตูอีสาน