Support
จักราชทัวร์
087-097-3200,086-393-5400
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เรือนจำคลองไผ่

วันที่: 01-06-2011

เรือนจำกลางคลองไผ่  044-323390-2,  044-323395

-  ห่างจากถนนมิตรภาพ 250 เมตร  มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างส่งถึง ราคา 20 บาท

-  เวลาเยี่ยม  จันทร์ -  ศุกร์  โดยเยี่ยมได้  2  รอบ  รอบแรก  09.00 - 11.30  น.  รอบสอง  13.00 - 15.00 น.หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับบัตรคิว  นำอาหาร และฝากเงินให้ผู้ต้องขังได้

-  เยี่ยมแบบใกล้ชิดทางเรือนจำจะกำหนดวันเวลาเองมีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างส่งถึง ราคา 20 บาท
  โดยมี  2  ช่วง  ประมาณเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  ของทุกปี  สามารถเหมารถตู้มาเป็นหมู่คณะได้

 

เรือนจำหญิงคลองไผ่  044-323396-7

 

-  ห่างจากถนนมิตรภาพ 100 เมตร  มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างส่งถึง ราคา 20 บาท

-  เวลาเยี่ยม  จันทร์ -  ศุกร์  โดยเยี่ยมได้  2  รอบ  รอบแรก  09.00 - 11.30  น.  รอบสอง  13.00 - 15.00 น.       หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับบัตรคิว  นำอาหาร             และฝากเงินให้ผู้ต้องขังได้

-  เยี่ยมแบบใกล้ชิดทางเรือนจำจะกำหนดวันเวลาเองมีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างส่งถึง ราคา 20 บาท
  โดยมี  2  ช่วง  ประมาณเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  ของทุกปี 
สามารถเหมารถตู้มาเป็นหมู่คณะได้

 

 

เรือนจำเขาพริก  044-323324-5

จันทร์-ศุกร์ และวันเวลาราชการ

รอบที่  1  ตั้งแต่  09.00-10.00 น.  

รอบที่  2  ตั้งแต่  10.00-11.00 น.

รอบที่่  3  ตั้งแต่  11.00-12.00 น.

รอบที่่  4   ตั้งแต่  13.00-14.00  น.

รอบที่่  5  ตั้งแต่  14.00-15.00  น.

ญาติเยี่่ยมรอบสุดท้ายฝากเงินให้ผู้ต้องหาก่อนเยี่ยม

ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าเยี่ยมผู้ต้องหา

 1. ยาเสพติดให้โทษ วัสถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและสารระเหย
 2. สุราหรือของเมาอย่างอื่่น
 3. อุปกรณ์สำหรับสำหรับเล่นการพนัน
 4. เครื่องมืออันเป็นอุปกร์หลบหนี
 5. อาวุธ หรื่อเรื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
 6. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย
 7. น้ำมันเชื้อเพลิง
 8. สิ่งมีชีวิต
 9. เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น
 10. วัตถุเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือสื่อมต่อศีลธรรมออันดีต่อศีลธรรมอัดีต่อประชาชน
 11. เงินสด

ข้้นตอนการฝากเงินให้ผู้ต้องขัง

1.  เขียนใบรับฝากเงิน

2.  ยื่นบัตรประชาชนของผู้ฝากพร้องใบรับฝากเเงินและเงินสดตามจำนวน

3.  รอรับใบเสร็จรับเงิน

-  ห่างจากถนนมิตรภาพ  10  กิโลเมตร  มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรถโดยสารประจำทางผ่าน  เวลา  05.30 - 17.00 น.ทุกวัน  รถสองแถวโดยสาร สายสีคิ้ว-คลองไผ่-เขากระโดน

ศูนย์บำบัดยาเสพติดคลองไผ่ 044-323320-1

(ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่)

วันเวลาราชการ

รอบแรก เวลาเยื่ี่ยม   10.00-12.00  น.

รอบสอง  เวลาเยี่ยม  13.00-15.00  น.

ระยะเวลาเยี่ยม  45  นาที  ให้ญาติเตรียมของฝากให้เรียบร้อยก่อนเข้าเยี่ยมระหว่างเยี่ยมและหลังเยี่่ยมไม่รับของฝาก

สุภาพสตรีแต่งการให้สุภาพื สุภาพสตรีใส่ขาสั้นต้องใส่ชุดที่เจ้าพนักงานจัดให้

-  ห่างจากถนนมิตรภาพ  3  กิโลเมตร  มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรถโดยสารประจำทางผ่าน  เวลา  05.30 - 17.00 น.ทุกวัน  รถสองแถวโดยสาร สายสีคิ้ว-คลองไผ่-เขากระโดน

 

สภ.คลองไผ่  044-323352

 

 

 

รถตู้โดยสารโคราช  รับส่งพัสดุโดยรถตู้ ทางเลือกสำหรับผูู้ใช้บริการรถตู้  เส้นทางสายมิตรภาพเดินทางสู่ประตูอีสาน